Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Status bezrobotnego

Status bezrobotnego ma osoba która:
1. Nie jest zatrudniona tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.

2. Nie wykonuje innej pracy zarobkowej tzn. nie wykonuje pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

3. Jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia:
      w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie,
      w połowie wymiaru czasu pracy - w przypadku osoby niepełnosprawnej, której stan
       zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia.

4. Nie uczy się w szkole z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych.

5. Ukończyła 18 lat.

6. Nie ukończyła 60 lat - kobieta, a mężczyzna 65 lat.

7. Nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

8. Nie pobiera świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego - po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności.

9. Nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego.

10. Nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych oraz nie podlega ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.

11. Nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) gospodarstwa stanowiącego dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów podatkowych chyba, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy z indywidualnych gospodarstw rolnych z 2 ha ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.

12. Nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

13. Nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników (w KRUS-ie).

14. Nie jest tymczasowo aresztowana lub nie odbywa kary pozbawienia wolności.

15. Nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia (z innego tytułu niż zasiłek, zatrudnienie inna praca zarobkowa, lub świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

16. Nie pobiera na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

17. Nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego.

18. Zarejestrowała się we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) - powiatowym urzędzie pracy lub - gdy nie jest zameldowana to w powiatowym urzędzie pracy, na którego obszarze działania przebywa.

<< wstecz