Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Obowiązki bezrobotnego

1. Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.
W przypadku bezrobotnego będącego dłużnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wyznaczony termin nie może być dłuższy niż 90 dni.

2. Bezrobotny ma obowiązek przyjmowania propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie, w tym propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, które podlegają ubezpieczeniom społecznym oraz do wykonywania których ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe, bądź może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowemu dorosłych, jeżeli jego stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie, a łączny czas dojazdu do miejsca zatrudnienia i z powrotem środkami komunikacji publicznej nie przekracza 3 godzin ( art.2 ust.1 pkt 16 ustawy).

3. Traci status bezrobotnego osoba, która odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie, osoba która po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz która z własnej winy przerwała szkolenie, staż lub wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określoną w ustawie ( art.33 ust.4 pkt 3,7,8 ustawy).

4. Traci status bezrobotnego osoba która nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy we właściwym dla nowego miejsca zamieszkania terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania ( art. 33 ust 4 pkt 4a ustawy).

5. Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, obowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nie ukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej ( art.41 ust.6 ustawy).

6. Osoba skierowana na szkolenie ma obowiązek niezwłocznie przedstawić we właściwym powiatowym urzędzie pracy świadectwo lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

7. Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku (art. 74 ustawy). Bezrobotny który podjął zatrudnienie inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy podlega karze grzywny (art.119 ust.2 ustawy).

8. Osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm) albo ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984), organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

9. Bezrobotny pobierający zasiłek, który w okresie niedłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, ma obowiązek uprzedniego powiadomienia o tym powiatowego urzędu pracy pod rygorem pozbawienia statusu bezrobotnego. Zasiłek za ten okres nie przysługuje Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego (art. 75 ust.3 ustawy).

10. Bezrobotny, który w okresie posiadania prawa do zasiłku utraci status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia miesięcznie i zarejestruje się w PUP jako bezrobotny w ciągu 14 dni od ustania ww. okoliczności nabędzie prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy, o których mowa w art.75 ust.1-3 (art.73 ust.5).

11. Bezrobotny obowiązany jest do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej, oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych ustawą w terminie 7 dni. (art. 75 ust.6 ustawy).

12. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne obowiązana jest do zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne (art.76 ust.1 ustawy). Za nienależnie pobrane świadczenie uważa się:
      świadczenie wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego
      pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach,
      świadczenie wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych
      dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego
      urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie,
      zasiłek, stypendium, lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy,
      wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia
      przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty
      rodzinnej lub renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku
      macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy,
      który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia na zasadach określonych art. 78
      ustawy ( art.76 ust.2 ustawy),
      koszty szkolenia, w przypadku określonym art.41 ust.6,
      zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu wypłacono
      wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego
      wypowiedzenia umowy o pracę,
      świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego;
      świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy
      odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości
      świadczenia przedemerytalnego,
      koszty przygotowania zawodowego dorosłych w przypadku okresowym w art.53h ust.1.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( art.76. ust.6).

13. O każdym przypadku zmiany miejsca zameldowania lub pobytu bezrobotny obowiązany jest zawiadomić powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, podając aktualne miejsce zameldowania lub pobytu.

14. Na wniosek osoby , o której mowa w pkt.13 powiatowy urząd pracy przesyła odpis karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na aktualne miejsce zameldowania lub pobytu tej osoby ( § 5 ust.1 rozp.I).

15. W przypadku zmiany przez bezrobotnego pobierającego zasiłek miejsca zamieszkania skutkującej zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy bezrobotny jest obowiązany powiadomić o tym fakcie urząd pracy, w którym jest zarejestrowany oraz stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od zmiany miejsca zameldowania.

16. W przypadku, o którym mowa w pkt.14, osoba która zmieniła zameldowanie lub miejsce pobytu obowiązana jest zgłosić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla aktualnego miejsca zameldowania lub pobytu, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania lub pobytu (§.5 ust. 3 rozp.I).

17. W przypadku czasowej niezdolności do pracy, bezrobotny obowiązany jest zawiadomić powiatowy urząd pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia oraz dostarczyć powiatowemu urzędowi pracy zaświadczenie o tej niezdolności wystawione na odpowiednim wzorze - bezzwłocznie po ustaniu przyczyny niezdolności do pracy (§ 7 ust.2 rozp.II).


<< wstecz