Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Klub pracy

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Wysokość zasiłków

     stan na dzień 1 czerwca 2013 roku


I. Wysokość zasiłków dla bezrobotnych po waloryzacji na dzień 01.06.2013 r. o 3,7 % (M.P. z 2013r. poz. 30) w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku wynosi miesięcznie:


procentowa wysokość zasiłków dla osób bezrobotnych

80%

100%

120%

Brutto

658,90

823,60

988,40

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

21,00

38,00

55,00

Składka na ub. zdrowotne

59,30

74,12

88,96

Netto

578,60

711,48

844,44


II. W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku, jego wysokość wynosi miesięcznie:


procentowa wysokość zasiłków dla osób bezrobotnych

80%

100%

120%

Brutto

517,40

646,70

776,10

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

7,00

20,00

33,00

Składka na ub. zdrowotne

46,57

58,20

69,85

Netto

463,83

568,50

673,25


Miesięczna kwota dodatku aktywizacyjnego po waloryzacji wynosi 411,80zł brutto, 383,80 zł netto (28,00 zł zaliczka na podatek dochodowy).

Zasiłki w powyższej wysokości wypłacane będą począwszy od miesiąca lipca 2013r., tj. za czerwiec 2013r.


Wysokość zasiłku jest zróżnicowana i zależy od długości okresu zatrudnienia oraz innych okresów zaliczanych do okresu warunkującego nabycie prawa do zasiłku:

    80 % dla bezrobotnych posiadających okres uprawniający do zasiłku wynoszący do 5 lat,
    100 % dla bezrobotnych posiadających okres uprawniający do zasiłku wynoszący od 5 lat
     do 20 lat,
    120 % dla bezrobotnych posiadających okres uprawniający do zasiłku wynoszący co najmniej
     20 lat.

Zasiłki wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.

Okres pobierania zasiłku wynosi:

    6 miesięcy dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania
     powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca
     roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 % przeciętnej stopy
     bezrobocia w kraju;

    12 miesięcy dla bezrobotnych:
        zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy,
         jeżeli stopa bezrobocia w tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień
         nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lub
        są bezrobotnymi powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej
         20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub
        którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek
         bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu
         jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.