Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia


Nowe instrumenty dla osób do 30 roku życia:

    Bon zatrudnieniowy
    Refundacja składek ZUS
    Bon stażowy
    Bon szkoleniowy
    Bon na zasiedlenie

Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon.

Bon wydaje się na wniosek bezrobotnego i ma on określony termin ważności. Przyznanie bonu następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Realizacja bonu następuje na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, a refundacja kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne stanowi pomoc de minimis.

Pracodawca w ramach bonu zobowiązuje się do zatrudnienia bezrobotnego przez 18 miesięcy, z tego przez 12 miesięcy refundowana jest część wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości zasiłku określonego w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Niewywiązanie się pracodawcy z 18 miesięcznego okresu zatrudnienia bezrobotnego powoduje obowiązek zwrotu:
    otrzymanej kwoty refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymanej
     pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku zatrudnienia nastąpiło w okresie do 12
     miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub

    kwoty ustalonej proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami
     ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie
     obowiązku zatrudnienia nastąpiło w okresie 6-ciu miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

Rozwiązanie umowy o pracę przez bezrobotnego , rozwiązanie umowy o pracę z bezrobotnym na podstawie art. 52 kodeksu pracy lub wygaśnięcie stosunku pracy bezrobotnego - nie powodują obowiązku zwrotu refundacji.

Do pobrania:
Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego