Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia


Nowe instrumenty dla osób do 30 roku życia:

    Bon zatrudnieniowy
    Refundacja składek ZUS
    Bon stażowy
    Bon szkoleniowy
    Bon na zasiedlenie

W przypadku zatrudnienia osób bezrobotnych do 30. roku życia podejmujących pracę po raz pierwszy pracodawca może ubiegać się (poprzez złożenie wniosku) o refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, przez okres do 12 miesięcy. Pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego po zakończeniu okresu refundacji przez okres 6 miesięcy.

Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana na zasadach pomocy de minimis.

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie przysługiwania refundacji składek lub niewywiązanie się przez pracodawcę z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia, skutkuje koniecznością zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków, od dnia wypłaty pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku utrzymania zatrudnienia przez okres przysługiwania refundacji oraz przez co najmniej 3 miesiące po upływie okresu refundacji , pracodawca zwraca 50 proc. otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków, od dnia wypłaty pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty .

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bądź rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją bądź przed upływem okresu 6 miesięcy, na zwolnione stanowisko pracy kierowana jest inna osoba bezrobotna.