Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia


Nowe instrumenty dla osób do 30 roku życia:

    Bon zatrudnieniowy
    Refundacja składek ZUS
    Bon stażowy
    Bon szkoleniowy
    Bon na zasiedlenie

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy zgodnie z art. 66l ust. 1 ustawyz dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowiącego gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 kolejnych miesięcy. Długość trwania stażu realizowanego w ramach bonu stażowego przewidziana jest na 6 miesięcy, staż ten nie może trwać ani krócej, ani dłużej.

Osoba, która otrzymuje bon stażowy może wziąć udział w stażu tylko na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy.

Bon może otrzymać zarejestrowana osoba bezrobotna, która:
    nie ukończyła 30 roku życia,
    złożyła wniosek o przyznanie bonu stażowego,
    znalazła pracodawcę do realizacji stażu, który zobowiązał się zatrudnić ją po zakończeniu stażu
     na okres 6 miesięcy.

Przyznanie bonu następuje na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania.
Termin ważności bonu określa starosta. W tym terminie osoba bezrobotna powinna dostarczyć do urzędu wypełniony bon.

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:
    koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu - w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł,
     wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze
     stypendium; Osoba korzystająca z bonu stażowego nie musi przedstawiać dokumentów
     potwierdzających wykorzystanie kwoty przyznawanej w ramach ryczałtu, powinna natomiast
     złożyć wniosek o przyznanie finansowania kosztów dojazdu wraz z oświadczeniem, że takie
     koszty poniesie i w jakiej wysokości.

    koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto
     wykonawcy badania.

    w ramach bonu stażowego przysługuje stypendium stażowe, o którym mowa w art. 53
     ust. 6 ustawy.

Pracodawca powinien złożyć do starosty wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu zawierający informacje określone w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych(Dz.U. Nr 142 poz. 1160). Rozporządzenie to reguluje warunki odbywania stażu także w odniesieniu do staży realizowanych w ramach bonów stażowych.
Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł.

Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Urząd pracy wypłaca premię na wniosek pracodawcy. Do wniosku o przyznanie premii pracodawca dołącza:

1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) obejmujące:
    wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku,
     w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
     o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu
     takiej pomocy w tym okresie;

    wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie przedsiębiorca
     otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
     obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej
     w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

    wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie przedsiębiorca otrzymał
     w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
     oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo
     oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2. informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Starosta wypłaca premię pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy.
Natomiast w sytuacji zawarcia z młodą osobą umowy cywilnoprawnej - pracodawca nie ma prawa do otrzymania premii.

Premia dla pracodawcy jest wypłacana jednorazowo w wysokości 1 500 zł (kwota premii podlega waloryzacji) po 6 miesiącach zatrudnienia młodego człowieka po stażu. Jeżeli zatem pracodawca zwolni bezrobotnego przed upływem 6 miesięcy nie ma podstawy do wypłacenia pracodawcy premii, a więc konsekwencją jest niewypłacenie premii dla pracodawcy. W takiej sytuacji nie ma możliwości proporcjonalnego wypłacenia części premii.


Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  art. 66l (Dz.U. 2017r. poz. 1065 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie
  szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142 poz.1160),
- rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
  art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
  (Dz. Urz. UE L 352/1),
- rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
  art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
  w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9),
- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
  publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).