Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia


Nowe instrumenty dla osób do 30 roku życia:

    Bon zatrudnieniowy
    Refundacja składek ZUS
    Bon stażowy
    Bon szkoleniowy
    Bon na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Podstawa prawna: art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.). Starosta może przyznać bezrobotnemu do 30 roku życia, na jego wniosek bon na zasiedlenie w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:
    za ich wykonywanie będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym,

    odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie,

    będzie pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Wydanie i realizacja bonu odbywa się na podstawie umowy zawartej między starostą, a wnioskującym.

Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200 % przeciętnego wynagrodzenia.

Bezrobotny, który otrzyma bon na zasiedlenie, zobowiązany jest do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy.

W terminie do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w lit. b).

W terminie do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu należy udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy.

W przypadku niespełnienia powyższego warunku kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od doręczenia wezwania starosty.

W przypadku niewywiązania się z pozostałych warunków umowy kwota na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości.

Osoby bezrobotne do 30 roku życia zainteresowane przyznaniem bonu na zasiedlenie mogą zgłaszać się do doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie ponieważ wydanie bonu następuje wyłącznie na podstawie Indywidualnego Planu Działania.

Podstawa prawna: art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2017r. poz. 1065 z późn. zm.).