Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

Informacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców spoza UE i EOG

I. Zezwolenie na pracę cudzoziemca

Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca z kraju nie należącego do UE/EOG musi uzyskać dla niego zezwolenie na pracę, które wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi bądź ze względu na miejsce wykonywania pracy.

Wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli:
      wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;

      podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców , o których mowa w art.87 ust.1-11.

Wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji starosty, jeżeli:
      zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę lub rodzaj pracy, która ma być mu powierzona znajduje się w wykazie zawodów i rodzajów pracy określonym przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy;

      wydaje przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku;

      brak takiej konieczności wynika z odrębnych przepisów.

W celu uzyskania informacji starosty pracodawca:
      zgłasza ofertę pracy, na stanowisko na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca.
W przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

      składa wniosek o wydanie "Informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi"

Jeżeli warunkiem wydania przez wojewodę zezwolenia jest uzyskanie przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi informacji, starosta:
      przyjmuje od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowiofertę pracy;

      niezwłocznie sprawdza, czy wśród osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy są kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie pracy;

      informuje podmiot składający ofertę o liczbie kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy;

      w uzgodnieniu z podmiotem składającym ofertę pracy kieruje kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy do podmiotu składającego ofertę;

      dokonuje analizy wysokości proponowanego wynagrodzenia w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia w takim samym lub porównywalnym zawodzie lub rodzaju pracy;

      wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi informację na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi obejmującą obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy, zarejestrowanych jako bezrobotni lub poszukujący pracy, uwzględniając liczbę kandydatów skierowanych do pracodawcy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, jeżeli byli do pracodawcy kierowani, ocenę adekwatności wskazanych wymagań w stosunku do stanowiska lub rodzaju oferowanej pracy oraz ocenę proponowanej wysokości wynagrodzenia w stosunku do poziomu wynagrodzeń dla porównywalnych zawodów lub rodzajów pracy na lokalnym rynku pracy;

      w przypadku ,gdy wydał informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, kieruje kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy, niebędących obywatelami polskimi i cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy, do podmiotu składającego ofertę pracy, w uzgodnieniu z tym podmiotem.

W toku postępowania, starosta nie bierze pod uwagę wskazanych w ofercie pracy wymagań, jeżeli są one zaniżone lub zawyżone w stosunku do pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać.

Powiatowy urząd pracy w imieniu starosty wydaje informację w terminie:
      nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji;

      nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.

Wniosek o wydanie informacji starosty

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.04.2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2015r. poz. 543)

Ustawa z dn. 12.12.2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013r., poz. 1650 z późn. zm.)

Klasyfikacja zwodów i specjalności na potrzeby rynku pracyII. Zatrudnianie cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

      Zmiany w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę jest dopuszczalne w przypadku cudzoziemców będących obywatelami:
      Republiki Armenii
      Republiki Białorusi,
      Republiki Gruzji,
      Republiki Mołdawii
      Federacji Rosyjskiej,
      Ukrainy.

Warunkiem skorzystania z tej uproszczonej procedury jest zarejestrowanie przez podmiot (pracodawcę lub osobę fizyczną), w powiatowym urzędzie pracywłaściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca:
      wizy pobytowej w celu wykonywania pracy (wizę taką uzyskuje on w polskim konsulacie w kraju swojego stałego pobytu)
      zezwolenia na pobyt czasowy - jeśli cudzoziemiec przebywa już w Polsce

Oświadczenie musi zawierać dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę i cudzoziemca, informacje o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy oraz wyrażać zamiar zatrudnienia w określonym czasie. Dodatkowo pracodawca potwierdza zapoznanie się z tzw. pouczeniem dla podmiotu składającego oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Podczas rejestracji oświadczenia w PUP pracodawca każdorazowo przedstawia także do wglądu następujące dokumenty:
      w wypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą - wpis do KRS/ CEDG
      w wypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ani rolniczej - dowód osobisty;
      w wypadku podmiotu prowadzącego działalność rolniczą - zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS.

Okres świadczenia pracy można wykorzystać w sposób ciągły (pełne 6 miesięcy) lub w kilku krótszych okresach. Jednakże łączny okres zatrudnienia (zsumowane okresy zatrudnienia) nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Przekroczenie dopuszczalnego okresu wykonywania pracy skutkuje uznaniem wykonywanej pracy za nielegalną i wiąże się z odpowiedzialnością karną.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi jest aktualne i ważne dopiero po zarejestrowaniu przez urząd pracy, dlatego należy zwrócić uwagę na datę rozpoczęcia pracy. Oświadczenie winno być złożone co najmniej na 10 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca. Jeżeli wskazana data zatrudnienia cudzoziemca jest wcześniejsza niż 10 dni od dnia złożenia oświadczenia, nie zostanie ono zarejestrowane.

W związku ze zwiększoną liczbą oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi rejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie odbiór zarejestrowanych oświadczeń następuje w ciągu 10 dni roboczych, od daty złożenia w urzędzie pracy. W przypadku podejrzenia występowania nadużyć związanych z wykorzystywaniem oświadczeń do innego celu niż zatrudnienie lub naruszenia przepisów prawa pracy każda sprawa będzie badana indywidualnie, co może dodatkowo wydłużyć postępowanie. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji wcześniej przyjętych oświadczeń, jeśli w toku dalszych czynności weryfikacyjnych wynikną okoliczności za tym przemawiające. Oświadczenia wypełnione niekompletnie (nie wpisane wszystkie wymagane dane), nieczytelnie oraz niosące znamiona przerabiania i skreślenia nie będą rejestrowane.

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość elektronicznej rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na stronie www.praca.gov.pl

Osoby, które skorzystają z tej formy usług elektronicznych zobowiązane będą do skontaktowania się z pracownikiem urzędu/ nr telefonu (17) 25 00 220, 221/ w celu uzgodnienia terminu odbioru zarejestrowanego oświadczenia.

Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca.

Praca w ramach zarejestrowanego oświadczenia musi być wykonywana na podstawie pisemnej umowy na warunkach określonych w tym oświadczeniu. Pracodawca zatrudniający cudzoziemca ma wobec niego takie same obowiązki jak wobec obywatela polskiego, w zakresie:
      zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odprowadzania składek;
      zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odprowadzania składek;
      przepisów Kodeksu Pracy.

Cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie na rzecz pracodawcy, który zarejestrował oświadczenie. W wypadku jego zmiany niezbędne jest zarejestrowanie oświadczenia przez nowego pracodawcę.

Oświadczenie może zarejestrować agencja zatrudnienia jako podmiot powierzający pracę wówczas gdy zatrudnia cudzoziemca dla własnych potrzeb albo gdy świadczy usługi pracy tymczasowej. Oświadczenia składane przez agencje zatrudnienia lub osoby, które pośredniczą pomiędzy cudzoziemcem a faktycznym pracodawcą (świadczą usługi pośrednictwa pracy) nie są rejestrowane.

W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości zatrudnienia przez osobę rejestrującą oświadczenie wskazanej przez niego liczby pracowników bądź jakichkolwiek innych wątpliwości sugerujących możliwość wystąpienia nadużyć związanych z rejestracją oświadczeń ,urząd pracy może powiadomić organy konsularne i kontrolne - Straż Graniczną, Państwową Inspekcję Pracy i Policję.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy wraz z pouczeniem

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 588)

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769).


Zachęcamy również do odwiedzenia stron internetowych poświęconych tematyce zatrudniania i pobytu cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
  Urząd do Spraw Cudzoziemców - www.udsc.gov.pl
  Państwowa Inspekcja Pracy - www.pip.gov.pl
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych - www.msz.gov.pl
  Straż Graniczna - www.strazgraniczna.pl
  Stowarzyszenie Interwencji Prawnej - www.interwencjaprawna.pl
  Migrant - http://www.migrant.info.pl/


<< wstecz