Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Refundacje


Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje następujące refundacje:

    Prace interwencyjne
    Prace społecznie użyteczne
    Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy dla
     skierowanego bezrobotnego

    Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy
     części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,
     nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych
     bezrobotnych do 30 roku życia

    Przygotowanie zawodowe dorosłych
    Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku i 60 roku życia

REFUNDACJA KOSZTÓW DOPOSAŻENIA I WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO
Instrument ten ma na celu wspieranie pracodawców tworzących nowe miejsca pracy.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą oraz niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła i producent rolny, zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Szczegółowe zasady przyznawania w/w środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie określa Regulamin w sprawie warunków i trybu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Obowiązujące przepisy i wytyczne:
     Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
      (Dz.U. 2017r. poz. 1065 z póŸń. zm.);
     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.04.2012 r. w sprawie
      dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
      pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności
      gospodarczej (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2012 r., poz. 457);
     Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
      art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5);
     Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania
      art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora
      rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 19
      z 25.07.2007, str. 6), w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów
      rybołówstwa;
     Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie
      zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze
      produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35);
     Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
      publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.);
     Regulamin w sprawie warunków i trybu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
      stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie
      działalności gospodarczej.