Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Refundacje


Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje następujące refundacje:

    Prace interwencyjne
    Prace społecznie użyteczne
    Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy dla
     skierowanego bezrobotnego

    Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy
     części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,
     nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych
     bezrobotnych do 30 roku życia

    Przygotowanie zawodowe dorosłych
    Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku i 60 roku życia

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy, na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, zawartej między starostą a pracodawcą i ewentualnie instytucją szkoleniową.

Ten instrument aktywizacji odbywa się w formie:
    praktycznej nauki zawodu dorosłych lub
    przyuczenia do pracy dorosłych

Praktyczna nauka zawodu dorosłych - okres trwania wynosi od 12 do 18 miesięcy.
Program praktycznej nauki zawodu uwzględnienia w szczególności standardy wymagań egzaminacyjnych obowiązujących dla danego zawodu.
Kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy przeprowadzonym przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez kuratora oświaty, zgodnie z przepisami regulującymi uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych lub egzaminem czeladniczym zgodnie z przepisami regulującymi przeprowadzanie przez komisje izb rzemieślniczych egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie.
Dokumentem potwierdzającym zdany egzamin jest świadectwo.


Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy dopuszcza się osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum i staż pracy co najmniej równy okresowi trwania nauki w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny;

2) posiada świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny;

3) posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz co najmniej sześciomiesięczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy dopuszcza się także osobę, która jako młodociany pracownik odbyła praktyczną naukę zawodu w ramach przygotowania zawodowego u pracodawcy, a także dokształcanie teoretyczne w formach pozaszkolnych, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.


Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne w szkole lub w formach pozaszkolnych;

2) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz uzyskała umiejętności zawodowe w zawodzie, w którym zdaje egzamin, w formie pozaszkolnej;

3) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin - odpowiednio do okresu kształcenia w danym zawodzie przewidzianego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w odrębnych przepisach;

4) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin - odpowiednio do okresu nauki w danym zawodzie ustalonym przez Związek Rzemiosła Polskiego, jeżeli zawód nie występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w pkt 3;

5) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;

6) posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.


Przyuczenie do pracy dorosłych - okres trwania wynosi od 3 do 6 miesięcy.
Ma na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych.
Kończy się egzaminem sprawdzającym, przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez kuratora oświaty, zgodnie z przepisami regulującymi uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych lub przez instytucję szkoleniową wskazaną przez starostę. Dokumentem potwierdzającym zdany egzamin jest zaświadczenie.

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin tygodniowo.

Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje, co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i realizowane jest u pracodawcy, który zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej przez starostę.
W przypadku, gdy kształcenie teoretyczne realizuje instytucja szkoleniowa pracodawca obowiązany jest udzielić uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych czasu wolnego na udział w zajęciach w wymiarze przewidzianym programem.
Jeżeli pracodawca nie może zapewnić warunków do zrealizowania w pełni programu praktycznej nauki zawodu dorosłych, możliwe jest zrealizowanie części tego programu przez wskazane przez starostę Centrum Kształcenia Praktycznego lub Centrum Kształcenia Ustawicznego, wymiarze nie przekraczającym 20% czasu programu.


Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa do właściwego powiatowego urzędu pracy wniosek w sprawie gotowości ich utworzenia zawierający w szczególności:
1) dane pracodawcy: firmę, siedzibę i miejsce prowadzenia działalności oraz wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania;

2) liczbę przewidywanych miejsc przygotowania zawodowego dorosłych;

3) program przygotowania zawodowego

4) imię, nazwisko, stanowisko i kwalifikacje opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, wyznaczonego przez pracodawcę;

5) informację o proponowanym sposobie uzyskania przez uczestników wiedzy teoretycznej przewidzianej programem przygotowania zawodowego dorosłych, niezbędnej do realizacji zadań zawodowych;

6) wskazanie instytucji, w których może być przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny na tytuł zawodowy, egzamin czeladniczy lub egzamin sprawdzający;

7) wykaz wydatków, które będzie ponosił pracodawca na uczestników przygotowania zawodowego dorosłych.

Starosta w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.


Pracodawca realizujący przygotowanie zawodowe dorosłych
1) zapoznaje uczestnika z jego obowiązkami i uprawnieniami oraz z programem przygotowania zawodowego dorosłych;

2) realizuje program przygotowania zawodowego dorosłych i prowadzi dokumentację tej realizacji;

3) zapewnia uczestnikowi bezpieczne i higieniczne warunki realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych;

4) zapewnia profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;

5) przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, na zasadach przewidzianych dla pracowników, oraz zapoznaje uczestnika z obowiązującym regulaminem pracy;

6) przydziela, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;

7) zapewnia, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;

8) niezwłocznie informuje starostę o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych;

9) dostarcza staroście w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca listy obecności uczestników przygotowania zawodowego dorosłych;

10) umożliwia staroście wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad realizacją programu przygotowania zawodowego dorosłych.

11) nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia przez uczestnika programu przygotowania zawodowego dorosłych wydaje mu zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych

Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych.


Do obowiązków opiekuna uczestnika przygotowania należy:
1) zapoznanie uczestnika z jego prawami i obowiązkami oraz z programem przygotowania zawodowego dorosłych,

2) wyznaczenie zadań praktycznych oraz organizacja zajęć teoretycznych,

3) nadzór nad wykonywaniem zadań przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych oraz udzielanie mu wskazówek i niezbędnej pomocy,

4) współpraca z urzędem pracy i instytucją szkoleniową przy realizacji programu

5) prowadzenie dokumentacji realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy.


Od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych jest wymagane posiadanie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu.

    Instruktorzy powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać
     lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać i przygotowanie
     pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach, lub ukończony
     kurs pedagogiczny, organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego program
     został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć
     z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

    Instruktorzy praktycznej nauki zawodu nie posiadający tytułu mistrza w zawodzie powinni
     posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny oraz:
        świadectwo ukończenia technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia
         szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł
         zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu którego będą nauczać, oraz co najmniej
         3 letni staż pracy w zawodzie którego będą nauczać, lub
        świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub
         równorzędny w zawodzie którego będą nauczać, oraz co najmniej 4 letni staż pracy
         w tym zawodzie, lub
        świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego lub średniego
         studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie,
         którego będą nauczać, oraz co najmniej 6 letni staż pracy w tym zawodzie, lub
        dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku odpowiednim do zawodu, którego
         będą nauczać oraz co najmniej 3 letni staż pracy w tym zawodzie lub dyplom ukończenia
         studiów wyższych na innym kierunku oraz co najmniej 6 letni staż pracy w zawodzie
         którego będą nauczać.

Od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie przyuczenia do pracy dorosłych jest wymagane posiadanie, co najmniej:
  1) wykształcenia średniego,
  2) 3-letniego stażu pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe
  3) rocznego doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami,
     stażystami lub praktykantami


REFUNDACJA I PREMIA DLA PRACODAWCY
Pracodawcy, z którym starosta zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje:

1. refundacja wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu, w szczególności na materiały, surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu w wymiarze do 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc.

2. jednorazowa premia przyznawana na wniosek pracodawcy, złożony po zakończeniu tej formy aktywizacji, jeżeli skierowany przez starostę uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych ukończył program praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych i zdał egzamin.
Premia jest przyznawana w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych, zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika, na podstawie umowy.

Jeżeli umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a osoba skierowana przez starostę podjęła przygotowanie zawodowe dorosłych u innego pracodawcy - przysługującą kwotę premii dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy realizowanego u nich programu tego przygotowania. Premia nie przysługuje pracodawcy, z którym umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych została rozwiązana z winy pracodawcy.
Premia jest przyznawana na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych. Do wniosku należy dołączyć kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia.

Z wnioskiem o dokonanie refundacji wydatków i wnioskiem o wypłatę premii pracodawca przedkłada w powiatowym urzędzie pracy:
  1) zaświadczenia albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie
      ostatnich trzech lat kalendarzowych;
  2) informacje o innej pomocy publicznej, jaką pracodawca otrzymał w odniesieniu do tych
      samych kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą, niezależnie od jej formy i źródła;
  3) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy lub inne dokumenty pozwalające ocenić
      sytuację finansową pracodawcy.

Refundacja i premia, udzielane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, stanowią pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów:
  1) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
      art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5),
  2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania
      art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora
      rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L193
      z 25.07.2007, str. 6) - i jest udzielana zgodnie z przepisami tych rozporządzeń.


Instytucja szkoleniowa:
    realizuje zajęcia zgodnie z programem przygotowania zawodowego dorosłych;
    informuje starostę o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację programu
     przygotowania zawodowego dorosłych;
    dostarcza staroście w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca listy obecności na zajęciach,
     podpisywane przez uczestników;
    wydaje uczestnikowi, który ukończył zajęcia teoretyczne, zaświadczenie zawierające zakres
     zrealizowanych zajęć przewidzianych programem przygotowania zawodowego dorosłych;
    dostarcza staroście i pracodawcy kopię zaświadczenia

Przewiduje się również wypłatę należności przysługującej instytucji szkoleniowej za przygotowanie i realizację ustalonej części programu. Koszty egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy, egzaminów czeladniczych lub egzaminów sprawdzających finansowane są z Funduszu pracy.

Zobacz także:
    Informacje dotyczące programów przygotowania zawodowego dorosłych
    Wykaz zawodów odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, w których
     izby rzemieślnicze powołały komisje egzaminacyjne, przeprowadzające egzaminy
     na tytuły czeladnika i mistrza


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
   (Dz.U. 2017r. poz. 1065 z póŸń. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie
    przygotowania zawodowego dorosłych ( Dz.U. Nr.61, poz.502)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie
    praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 988 ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005r. w sprawie
    egzaminów na czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje
    egzaminacyjne izb rzemieślniczych(Dz.U.Nr 215 poz.1820)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania
    i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
    w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216)