Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Refundacje


Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje następujące refundacje:

    Prace interwencyjne
    Prace społecznie użyteczne
    Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy dla
     skierowanego bezrobotnego

    Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy
     części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,
     nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych
     bezrobotnych do 30 roku życia

    Przygotowanie zawodowe dorosłych
    Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku i 60 roku życia

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych w wieku powyżej 50 i 60 roku życia.

Pracodawcy lub przedsiębiorcy zatrudniającemu skierowaną przez PUP osobę bezrobotną, przysługuje dofinansowanie wynagrodzenia w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:
    12 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie
     ukończył 60 lat lub
    24 miesiące - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat

Po zakończonym okresie dofinansowania pracodawca lub przedsiębiorca są zobowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego:

1. wymagany okres zatrudnienia dla bezrobotnego, który ukończył 50 lat wynosi 6 miesięcy;
2. wymagany okres zatrudnienia dla bezrobotnego, który ukończył 60 lat wynosi 12 miesięcy;

Zwrot dofinansowania następuje w przypadku gdy:
1. pracodawca lub przedsiębiorca rozwiąże umowę o pracę w trakcie przysługiwania dofinansowania lub nie wywiąże się z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego. Zwrotowi podlegają wszystkie otrzymane środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

2. pracodawca lub przedsiębiorca utrzyma zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę wymaganego okresu przypadającego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, pracodawca zwraca 50 proc. otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków, od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bądź rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem okresu odpowiednio 6 i 12 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. W przypadku braku odpowiedniego bezrobotnego pracodawca lub przedsiębiorca nie zwraca uzyskanego dofinansowania wynagrodzenia za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Dofinansowanie przyznawane jest na pisemny wniosek pracodawcy lub przedsiębiorcy.