Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Dział Poradnictwa i Informacji Zawodowej
 Adres:
ul. Batalionów Chłopskich 7
35-038 Rzeszów

 Telefony:
centrala: (17) 25 00 300
fax:        (17) 875 50 06

 E-mail:
centrumplus@pup.rzeszow.pl


Poradnictwo Zawodowe i Informacja Zawodowa

W ramach usługi osoby bezrobotne lub poszukujące pracy mogą skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w formie porady indywidualnej lub grupowej, natomiast pracodawcy mogą uzyskać pomoc w doborze kandydatów do pracy.

Porada indywidualna ma na celu pomoc w rozwiązaniu problemu zawodowego, związanego z wyborem zawodu, zmianą kwalifikacji, podjęciem lub zmianą zatrudnienia. Doradca zawodowy ustala m. innymi potrzebę przeprowadzenia specjalistycznych badań lub skorzystanie przez bezrobotnego lub poszukującego pracy ze szkoleń indywidualnych i grupowych, służących podwyższeniu kwalifikacji zawodowych lub zwiększeniu aktywności zawodowej.

Porada grupowa - to z reguły cykl zajęć w formie warsztatów poszukiwania pracy. Program zajęć i dobór uczestników odbywa się w oparciu o rozpoznane już problemy zawodowe. Zajęcia prowadzone są standardowo przez dwóch doradców i dostarczają uczestnikom szeroki zasób informacji nt. aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, instrumentów rynku pracy i metod skutecznego poszukiwania zatrudnienia.

Informacja zawodowa
Uczestnikom porad indywidualnych i grupowych przekazywane jest szerokie spektrum informacji dotyczących zawodów, rynku pracy, możliwości szkolenia i kształcenia, a w szczególności:

  informacji o podstawowych usługach świadczonych przez instytucje rynku pracy,
  informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy,
  możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych,
  sposobów i technik aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy,
  wymagań i oczekiwań pracodawców w zakresie posiadania kwalifikacji zawodowych
   poszukiwanych kandydatów do pracy,
  przedsiębiorczości i możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej.

Bezrobotny lub poszukujący pracy może również samodzielnie korzystać z zasobów informacji zawodowych, które mogą mieć formę materiałów drukowanych, audiowizualnych oraz komputerowych lub internetowych baz danych.

Udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy
Doradcy zawodowi udzielają pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, a w szczególności:

  udzielają pracodawcy informacji o możliwościach, sposobie i formie pomocy, jaką pracodawca
   może uzyskać w urzędzie pracy w zakresie doboru kandydatów do pracy;
  pomagają w identyfikacji potrzeb pracodawcy przez zapoznanie się lub pozyskanie informacji,
   w szczególności o profilu działania pracodawcy, specyfice produkcji lub usług, warunkach pracy
   i stanie zatrudnienia.
  pomagają określić wymagania niezbędne i wymagania pożądane dla pracownika na stanowisku
   zgłoszonym w ofercie pracy, w szczególności kwalifikacji, umiejętności, predyspozycji
   psychofizycznych;
  dobierają kandydatów spośród bezrobotnych lub poszukujących pracy, wytypowanych przez
   pośrednika pracy na zgłoszone w ofercie pracy stanowisko.

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy - Klub Pracy

Zajęcia aktywizacyjne
Podstawową formą pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy są zajęcia aktywizacyjne w ramach Klubu Pracy. W czasie zajęć uczestnicy uzyskują wiedzę i zdobywają umiejętności, które pomagają w rozwiązywaniu problemów związanych z ich własną sytuacją zawodową. tj.:

  poznają podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nimi rządzą;
  dokonują analizy rynku pracy;
  określają swoją sylwetkę zawodową oraz dokonują bilansu swoich mocnych i słabych stron;
  określają jak własne kwalifikacje i kompetencje odpowiadają potrzebom rynku pracy;
  uzyskują wiedzę z zakresu technik oraz metod poszukiwania pracy i uczą się stosować
   je w praktyce;
  nawiązują kontakty pomocne przy poszukiwaniu pracy;
  uzyskują wiedzę na temat różnych form zatrudnienia.

Strefa samoobsługowa Osoby poszukujące pracy mogą korzystać ze strefy samoobsługowej, w której rozmieszczone są komputery z dostępem do Internetu i bazy ofert pracy. Oprócz wyszukiwania ofert można tutaj sporządzić dokumenty aplikacyjne i skorzystać z bezpłatnego telefonu i faksu, aby np. umówić się na rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą, lub uściślić ofertę pracy. Poszukujący pracy mogą również liczyć na fachowe wsparcie ze strony pracowników Centrum Plus, którzy pomogą w obsłudze komputera i sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych.

Kierownik Działu - Jadwiga Burda , tel. 017 2500303
Ośrodek Centrum Plus

pause

Wnętrze budynku

pause

Recepcja

pause

Strefa samoobsługowa
(dostęp do Internetu, ksero)

pause

Strefa doradcza