Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Ośrodek Ewidencji i Świadczeń
 Adres:
ul. Partyzantów 1a
35-242 Rzeszów

 Telefony:
Informacja: (17) 25 00 150
sekretariat:   (17) 25 00 100
fax:             (17) 862 30 90

 E-mail:
pup@pup.rzeszow.pl
rzrz@praca.gov.pl


Do podstawowych zadań tego pionu należy:

   prowadzenie rejestracji osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy,
   prowadzenie ewidencji osób zarejestrowanych,
   wydawanie zaświadczeń, w tym Rp-7,
   przyjmowanie oświadczeń o uzyskanych dochodach.Służby bezpośrednio podległe Dyrektorowi zlokalizowane w Ośrodku Ewidencji
i Świadczeń:


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Hoszko
I piętro, p. 21
tel. (17) 25 00 145

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
I piętro, p. 21, tel. (17) 25 00 147

Do podstawowych zadań należy obsługa finansowa oraz prowadzenie rachunkowości budżetowej, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Obsługa związana z rozliczaniem funduszy znajduje się w budynku CAZ al. Batalionów Chłopskich 7.


DZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Urszula Sumara - Kierownik
I piętro, p. 16
tel. (17) 25 00 159

Dział odpowiada za administrowanie majątkiem Urzędu, prowadzenie procedur przetargowych. Prowadzi obsługę kancelaryjną, ewidencję środków trwałych oraz archiwizację dokumentów.


WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH I BHP
I piętro, p. 22
tel. (17) 25 00 142/143/171

Dział zajmuje się opracowaniem dokumentacji wewnętrznej regulującej pracę Urzędu; realizacją polityki zatrudnienia i spraw osobowych; prowadzeniem procedur przetargowych; opracowaniem planu Obrony Cywilnej w Urzędzie. Dział odpowiada za przygotowanie materiałów promocyjnych o usługach i instrumentach rynku pracy.

I piętro, p. 14
tel. (17) 25 00 161/162

Administrowanie siecią komputerową i bazą danych osób bezrobotnych; nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego.


DZIAŁ REJESTRACJI I EWIDENCJI
Dział zajmuje się obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy; prowadzi rejestrację i ewidencję; odpowiada za udzielanie informacji o usługach świadczonych przez Urząd.

parter, p. 9     - Stanisław Filipek - Kierownik, tel. (17) 25 00 121
parter, p. 1     - Anna Świder - Zastępca Kierownika, tel. (17) 25 00 111

Pokój nr 1
- wydawanie zaświadczeń
- wyrejestrowanie z ewidencji osób bezrobotnych
- dodatek aktywizacyjny, stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki
- załatwianie wszelkich innych spraw

Pokój nr 9
- rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz osób z orzeczonym stopniem
  niepełnosprawności

Parter - pokój Nr 6 - Informacja - tel: (17) 25 00 150


DZIAŁ ŚWIADCZEŃ
I piętro, p. 25    - Beata Pszona - Kierownik, tel. (17) 25 00 140
I piętro, p. 17    - listy wypłat zasiłków i innych świadczeń, tel. (17) 25 00 155/112; informacje
                         PIT-11, tel. (17) 25 00 156
I piętro, p. 17a   - program Płatnik; tel. (17) 25 00 157/158
I piętro, p. 20    - stanowisko d/s nienależnie pobranych świadczeń,
                         tel. (17) 25 00 151/168/169

Do podstawowych zadań Działu należy przygotowanie dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń dla osób bezrobotnych; sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i korygujących ZUS; generowanie PIT-11 dla bezrobotnych z tytułu pobieranych świadczeń.